Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
30-11--1
Poszukiwany Pełnomocnik Prezydenta Nowej Soli ds. Odry

Nowa Sól, dnia 27 września 2012 roku

 

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA NOWEJ SOLI   DS. ODRY

nazwa stanowiska pracy

 

 1. 1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy,

c)      umiejętności menadżerskie,

d)     doświadczenie w organizacji pracy i kierowaniu zespołem pracowników,

e)      wiedza o pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych.

 

 1. 2. Wymagania dodatkowe:

a)      dyspozycyjność,

b)      stan zdrowia pozwalający na sprawowanie stanowiska,

c)      komunikatywna znajomość języka niemieckiego,

d)     wiedza o funkcjonowaniu współpracy trans granicznej,

e)      prawo jazdy kat. B.

 

 1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Inicjowanie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej związanej z żeglugą statkami po Odrze.
 3. Koordynowanie spraw związanych z żeglugą śródlądową na środkowym i transgranicznym odcinku Odry.
 4. Nadzór nad operatorem statków turystycznych i ich wykorzystaniem w ofercie turystycznej miasta.
 5. Koordynowanie i realizacja projektów inwestycyjnych i tzw. ,,miękkich projektów” z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł dofinansowania.
 6. Współpraca z instytucjami o zasięgu ponadregionalnym, w tym transgranicznym oraz z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się nadodrzańską żeglugą śródlądową.
 7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia wzajemnych zgodności poszczególnych strategii lokalnych ze strategiami o zasięgu regionalnym  i ponadregionalnym.
 8. Inicjowanie działań w zakresie poprawy gospodarczego i turystycznego wykorzystania Odry i jej dorzecza, a także skuteczniejszego zapobiegania powodziom.
 9. Opracowywanie, bądź inicjowanie wykonania opracowań, ekspertyz, opinii o tematyce nadodrzańskiej dla potrzeb województwa, powiatów i gmin.

 

 1. 4. Wymagane dokumenty:
  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kwestionariusz osobowy –wzór dostępny na stronach internetowych;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 7. koncepcja  wykorzystania statków turystycznych na okres 4 lat.

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu na adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól z dopiskiem: „Oferta pracy- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Odry” w terminie do dnia 12 października 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Urząd Miejski zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.nowasol.mserwer.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. M. J. Piłsudskiego 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze  zm.)”.

Prezydent Miasta

Wadim Tyszkiewicz